مقالات امنیت شبکه IP-Guard معرفی ماژول شماره 6

IP-Guard  نـرم افـزار جامع و قدرتمند مـدیـریت IT است که مـی تواند به شمـا در مـوارد زیر کمک کنـد:

            -          حفاظت از اطلاعـات در بالاتـرین سطح امنیت

            -          کنتـرل رفتارهـای کاری کارمندان

            -          مـدیـریت و نگـه داری از سیستم ها و دارایـی هـا به صورت مـرکـزی

با IP-Guard همه چیـز تحت کنتـرل شماست. نـرم افـزار IP-Guard با 14 مـاژول مختلف به عنـوان یک دستیـار حرفـه ای به مدیـر IT کمک خواهد نمود.

 

Email Management

مـدیـریت ایمیل ها

ویژگـی ها

           کنتـرل تمامی ایمیل های خروجی بر اساس فرستنده ای خاص ، گیرنده ، عنوان ایمیل ، حجم ضمیمـه

           log همه ایمیل هـا  با ضمیمه ، شامل پشتیبانـی ایمیل SMTP/POP3 ، ایمیل Exchange ، ایمیل تحت وب و ایمیل متنـی Lotus 

           سهولت جستجوی ایمیـل مشکوک براساس  آدرس ، عنوان ، مقدار ، نام ضمیمـه و حجم آن

چالش پیش روی مدیـران

ایمیل هم در کسب و کار و هم در ارتباطات شخصی بسیار رایج است. اما ..

           شما چطور کاربرانـی را که از ایمیل خود در راه صحیح و مناسب استفاده می کنند ، می شناسید؟

           آیا شرکت شمـا دارای سیاست هایـی بـرای کنتـرل جریان ایمیل هست که مطمئـن شوید ایمیـل شمـا برای ارسال به بیـرون سازمـان مناسب است؟

به عنوان مثـال، هیچ ایمیلی نباید برای رقبـا ارسال شود، کارکنان عمومـی نمی توانند ایمیـل را برای کاربـران دیگر پخش کنند .

           شما چگونه مسیر ایمیل هـای شخصی را نگهداری می کنید؟

           آیا آنها برخی از پوشه هـای محرمانـه را به واسطـه ایمیل شخصی خود به بیـرون ارسال می کنند؟

از چنیـن نگرانـی هایـی واقع در سیستم مدیر نباید غافـل شد.

راه حل

ماژول مدیریت ایمیل با پشتیبانـی از ایمیل هـای تحت وب مانند : ,Hotmail ,Yahoo! mail Gmail و … همچنین Exchange و ایمیل متنـی Lotus  طبق سیاست های شرکت های مختلف ، مدیر سیستم می تواند سیاست های مختلفـی برای کنترل تمامـی ایمیل های خروجـی بر اساس مشخصـه هایـی از قبیـل فرستنده خاص ، گیرنده ، عنوان  داشتن یا نداشتن ضمیمه و حجم آن پیاده سـازی نماید.

بـزودی وبینـار معرفی محصول برگـزار می گردد.

Cyberoam, Kaspersky, IP-Guard

تهـران: 9092305264           شهرستـان: 9099070864

کپـی بـرداری بدون ذکـر منبـع و لینک ممنـوع است.

Follow us on Facebook and stay informed about karnama online software for wholesale and manufacturing.


تلفـن: 42708 021      info@karnama.com     www.karnama.com

Copyright © 2014 Karnama Computer co., All rights reserved.